แบบตอบรับร่วมกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3