ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ "RMUTL MOODLE" (การตอบกลับ)