GHN | Danh sách các tuyến cập nhật thay đổi : Khu vực bị ảnh hưởng