ทะเบียนรับหนังสือ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHQ
1
ทะเบียนรับหนังสือภายนอก กลุ่มนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ.2561
2
3
เลขรับกลุ่มเลขที่หนังสือชื่อเรื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบลงรับวันที่กำหนดส่งวันที่การปฏิบัติ/วันที่
4
1 /61ที่ ศธ 04221/1รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561สพฐ.นางศศิวดี กอเดร์ 3 ม.ค.256112 ม.ค.2561ดำเนินการแล้ว
5
2 /61ที่ ศธ 04006/ว7การสำรวจความเสียหายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษาประสบภัยพิบัติสพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 3 ม.ค. 256112ม.ค.,15ม.ค.61ดำเนินการแล้ว 12ม.ค.,15ม.ค.61
6
3 /61ที่ ศธ 04030/ว4300รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพป.จันทบุรี เขต 1นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ4 ม.ค.25618 ม.ค.2561ดำเนินการแล้ว
7
4 /61ที่ ศธ 04006/ว35การรายงานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น Stamd sloneสพฐ.นางศศิวดี กอเดร์ 5 ม.ค.256112 ม.ค.2561ดำเนิินการแล้ว
8
5 /61ที่ นธ 0017.2/ว36แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ศาลากลางนางศศิวดี กอเดร์ 4 ม.ค.256125ของเดือนกำลังดำเนินการ
9
6 /61ที่ ศธ 01002/ว75การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 217สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ9 ม.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 9 ม.ค.2561
10
7 /61ที่ ศธ 0280/54ขอข้อมูลรายละเอียดการจัดเก็บวัสดุ ครุภณฑ์และเอกสารของสถานศึกษาศธจ.นางศศิวดี กอเดร์ 10 ม.ค.256112 ม.ค.2661ดำเนิินการแล้ว
11
8 /61ที่ ศธ 04096/ว3941รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพป.พะเยา เขต2นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ12 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 12 ม.ค.2561
12
9 /61ที่ ศธ 04002/ว182การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 227สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ16 ม.ค. 2561ดำเนินการแล้ว 16 ม.ค.2561
13
10 /61ที่ ศธ 04003/22การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ e-MESสพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์16 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 17 มค.61
14
11 /61ที่ ศธ 04006/ว6606ขอส่งหนังสือนโยบายสพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์16 ม.ค. 2561-ดำเนิินการแล้ว 17 มค.61
15
12 /61ที่ ศธ 04006/ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (สำนัก จชต.)สพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 15 ม.ค.61
16
13 /61ที่ ศธ 04006/ว6802ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (สนผ.)สพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 27 ธ.ค. 256017 ม.ค. 2561ดำเนินการแล้ว 15 ม.ค.61
17
14 /61ที่ ศธ 04006/ว100โอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 11 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 11 ม.ค. 61
18
15 /61ที่ นธ 0718/261ทบทวนมติการประชุม ก.ช.ภ.อ.ที่ว่าการอำเภอบาเจาะนางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 16 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 18 ม.ค.61
19
16 /61ที่ ศธ 04221/39การติดตามและตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์17 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 17 มค.61
20
17 /61ที่ ศธ 04002/ว208การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 233สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ18 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 18 ม.ค.2561
21
18 /61ที่ ศธ 04221/48โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์19 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 19 มค.61
22
19 /61ที่ ศธ 04006/ว210เชิญประชุมทางไกล(Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สพฐ.นางเรวดี รัตนะมาลา19 ม.ค 2561-ดำเนินการแล้ว
23
20 /61ที่ ศธ 04221/74โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์24 ม.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 24 มค.61
24
21 /61ที่ ศธ 04049/209รายงานผลการดำเนิินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพป.เชียงใหม่ เขต 3นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ25 ม.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 25 ม.ค.2561
25
22 /61ที่ ศธ 04031/ว61รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพป.จันทบุรี เขต 2นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ25 ม.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 25 ม.ค.2561
26
23 /61ที่ ศธ 04221/90จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการรร.ประชารัฐ จชต.สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์29 ม.ค. 256130 ม.ค. 2561ดำเนินการแล้ว 29 ม.ค. 2561
27
24 /61ที่ ศธ 04221/92รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนโครงการรร.ประชารัฐจชต. สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์29 ม.ค. 256131 ม.ค. 2561ดำเนินการแล้ว 29 ม.ค. 2561
28
25 /61ที่ ศธ 04125/ว147ตอบรับเอกสารายงานผลการจัดการศึกษา ปี 2560สพป.ระยอง เขต 1นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
29
26 /61ที่ ศธ 04002/ว333การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 246สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
30
27 /61ที่ ศธ 04002/ว318การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีี 2561 ครั้งที่ 247สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
31
28 /61ที่ ศธ 04002/ว331การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 251สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
32
29 /61ที่ ศธ 04221/96กรอกแบบสำรวจอาคารแบบข้อมูลพื้นฐานรร.ที่เข้าร่วมโครงการรร.ประชารัฐจชต.สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์30 ม.ค. 25611 ก.พ. 2561ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
33
30 /61ที่ ศธ 04002/ว301การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 244สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
34
31 /61ศธ 04002/ว319การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 252สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
35
32 /61ศธ 04002/ว312การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 240สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
36
33 /61ศธ 04002/ว350การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 260สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ30 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 30 ม.ค. 2561
37
34 /61ศธ 04006/ว343การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวชั้นต้นด้วยตัวอักษร(G)สพฐ.นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์30 ม.ค. 2561--
38
35 /61ศธ 04003/326เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลจัดการของ สพป. ปี 2558สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ31 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 31 ม.ค. 2561
39
36 /61ศธ04246/ว344รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพม.16นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ31 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 31 ม.ค. 2561
40
37 /61ศธ 0521.07/ว0042รายงานประจำปี 2559 - 2560มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ1 ก.พ. 2561-กำเนินการแล้ว 1 ก.พ. 2561
41
38 /61ศธ 0237/ว156แจ้งการจัดสรรงบประมาณศปบ.จชต.นางเรวดี รัตนะมาลา1 ก.พ.2561 -ดำเนินการแล้ว 1 ก.พ.2561
42
39 /61นธ 00172/ว518ขอเชิญประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560-2561 งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสนางเรวดี รัตนะมาลา2 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 2 ก.พ.2561
43
40 /61ศธ 04008/ว98การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงกสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 18 ม.ค. 256131 มกราคม 2561ดำเนินการแล้ว 31 ม.ค. 61
44
41 /61ศธ 04006/ว165การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%)สพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 16 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 2 ก.พ. 61
45
42 /61ศธ 04078.078/041ส่งคำขอรับการสนับสนุนงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่66นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 23 ม.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 2 ก.พ. 61
46
43 /61ศธ 04221/107จััดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สำหรับเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561สพฐ.นางศศิวดี กอเดร์ 6 ก.พ.2561 -ดำเนินการแล้ว 6 ก.พ.2561
47
44 /61ศธ 04006/ว501การรายงานข้้อมูลรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตามความจำเป็นเร่งด่วนสพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 6 ก.พ.25617 ก.พ.2561ดำเนินการแล้ว 7 ก.พ. 61
48
45 /61รายงานการตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าเช่าบ้านสพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 6 ก.พ.25618 ก.พ.2561ดำเนินการแล้ว 8 ก.พ. 61
49
46 /61ศธ 04002/ว419การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 269สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ7 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 7 ก.พ. 2561
50
47 /61ศธ 04002/ว420การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 270สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ7 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 7 ก.พ. 2561
51
48 /61ศธ 04002/ว413การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 243สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ7 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 7 ก.พ. 2561
52
49 /61ศธ 04002/ว504การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 285สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ9 ก.พ. 2561-ดำเนิินการแล้ว 9 ก.พ. 2561
53
50 /61ศธ 04232/246รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพม.2นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ9 ก.พ. 2561ดำเนิินการแล้ว 9 ก.พ. 2561
54
51 /61ศธ 04221/147โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เปิดรับสมัครรอบ 2)สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์9 ก.พ. 256121 ก.พ. 2561ดำเนินการแล้้ว 9 ก.พ. 2561
55
52 /61ศธ04006/ว575การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารและกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามความขาดแคลนจำเป็นเร่งด่วนสพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 9 ก.พ. 256115 ก.พ., 19 ก.พ.61ดำเนินการแล้้ว 13 ก.พ. 2561
56
53 /61ศธ04002/ว598
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 300
สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 15 ก.พ. 2561
57
54 /61ศธ 04002/ว587
การโอนเปลี่ยนแปลงการจักสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 299
สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 15 ก.พ. 2561
58
55 /61ศธ 04002/ว554
การโอนเปลี่ยนแปลงการจักสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 292
สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 15 ก.พ. 2561
59
56 /61ศธ 04002/ว555
การโอนเปลี่ยนแปลงการจักสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 293
สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 15 ก.พ. 2561
60
57 /61ศธ 04002/ว600
การโอนเปลี่ยนแปลงการจักสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 284
สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ22 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 22 ก.พ. 2561
61
58 /61ศธ 04169/339สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ22 ก.พ. 2561-ดำเนินการแล้ว 22 ก.พ. 2561
62
59 /61ศธ 04221/199ส่งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งโครงการรร.ประชารัฐจชต.สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์22 ก.พ.256123 ก.พ. 2561ดำเนินการแล้ว 23 ก.พ.61
63
60 /61ศธ 0280/ว294เชิญประชุมชี้แจงนโยบายการใช่้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการศธจ.นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์22 ก.พ.256127 ก.พ.2561ดำเนินการแล้ว 23 ก.พ.61
64
61 /61ศธ04002/ว647การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 312สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ26 ก.พ.256126 ก.พ.256126 ก.พ.2561
65
62 /61ศธ04002/ว669การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 319สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ26 ก.พ.256126 ก.พ.256126 ก.พ.2561
66
63 /61ศธ04002/ว678การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 320สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ26 ก.พ.256126 ก.พ.256126 ก.พ.2561
67
64 /61ศธ 04221/175สำรวจข้อมูลจำนวนวิทยากรอิสลามศึกษาสพฐ.นางศศิวดี กอเดร์ 20 ก.พ.256128 ก.พ.2561ดำเนินการแล้ว 21 ก.พ.61
68
65 /61ศธ 04028/0339การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสพป.ขอนแก่น เขต 4นางศศิวดี กอเดร์ 26 ก.พ.2561 -
69
66 /61ศธ 04219/ว544แจ้งรร.ประชารัฐจชต.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรร.ประชารัฐจชต.สพป.ปัตตานี เขต 3นางสาวนภาพร ไชยณรงค์27 ก.พ.25612 มี.ค.2561ดำเนินการแล้ว 28 ก.พ.61
70
67 /61ที่ ศธ 04221/211แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาสพฐ.นางเรวดี รัตนะมาลา28 ก.พ.2561 -
71
68 /61ที่ี่ ศธ04219/ว575ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรร.ประชารัฐจชต.สพป.ปัตตานี เขต 3นางสาวนภาพร ไชยณรงค์2 มี.ค.2561ดำเนิินการแล้ว 2 มี.ค.2561
72
69 /61ที่ ศธ 04221/217บัญชีจัดสรรโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์2 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 2 มี.ค.2561
73
70 /61ที่ ศธ 04055/605เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560สพป.ตาก เขต 1นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ5 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 5 มี.ค.2561
74
71 /61ที่ ศธ 04002/ว784การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 332สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ5 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 5 มี.ค.2561
75
72 /61ที่ ศธ 04010/ว1036จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (มีนาคม - กันยายน 2561)สพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 5 มี.ค.2561-
ดำเนินการแล้ว 5 มี.ค.2561
76
73 /61ที่ ศธ 04002/ว767โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 326สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ6 มี.ค.2561-
77
74 /61ที่ ศธ04002/ว816โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 336สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ6 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 6 มี.ค.2561
78
75 /61ที่ ศธ04002/ว815การโอนเงินกันไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ6 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 6 มี.ค.2561
79
76 /61ที่ ศธ04002/ว853โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 322สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ7 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 6 มี.ค.2562
80
77 /61ที่ ศธ 0280/ว334รายงานการประชุมชี้แจงนโยบายการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการศธจ.นางศศิวดี กอเดร์ 2 มี.ค.2561ดำเนินการแล้ว
81
78 /61บันทึกข้อความ การประชุมชี้แจงนโยบายการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มนโยบายและแผนนางศศิวดี กอเดร์ 27 ก.พ.2561ดำเนินการแล้ว
82
79 /61ที่ ศธ 0280/ว371การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561ศธจ.นางศศิวดี กอเดร์ 8 มี.ค.25619 มี.ค.2561ดำเนินการแล้ว
83
80 /61ที่ ศธ 0280/ว372ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนัับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561ศธจ.นางศศิวดี กอเดร์ 8 มี.ค.2561ดำเนินเการแล้ว
84
81 /61ที่ ศธ 04008/ว726การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 1 มี.ค.25611 มี.ค.2561ดำเนินการแล้ว
85
82 /61ที่ ศธ 04008/ว555การรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)สพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ 8 มี.ค.256115 มี.ค.2561ดำเนินการแล้ว
86
83 /61ที่ นธ 0013.4/ว797การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ฉบับ พ.ศ.2561ศาลากลางนางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์8 มี.ค.256123 มี.ค.2561ดำเนินการแล้ว 13 มี.ค.2561
87
84 /61ที่ ศธ 04003/188ส่งใบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์12 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 13 มี.ค.2561
88
85 /61ที่ ศธ 04010/ว1147จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (มีนาคม - เมษายน 2561)สพฐ.นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ มี.ค. 2561-ดำเนินการแล้ว 13 มี.ค. 2561
89
86 /61ที่ ศธ04054/ว477รายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพป.ตราดนางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 15 มี.ค. 2561
90
87 /61ที่ ศธ04002/ว938การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 358สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 15 มี.ค. 2561
91
88 /61ที่ ศธ04002/ว900การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 348สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 15 มี.ค. 2561
92
89 /61ที่ ศธ04002/ว969การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 365สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ15 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 15 มี.ค. 2561
93
90 /61ที่ ศธ04221/274จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการรร.ประชารัฐจชต.สพฐ.นางสาวนภาพร ไชยณรงค์15 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 15 มี.ค. 2561
94
91 /61ที่ ศธ 04002/ว998การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 371สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ16 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 16 มี.ค. 2561
95
92 /61ที่ ศธ 04117/612รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพป.ยโสธร เขต 1นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ20 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 20 มี.ค. 2561
96
93 /61ที่ศธ 04246/1321รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560สพม.16นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ20 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 20 มี.ค. 2561
97
94 /61ที่ ศธ04002/ว975การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 367สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ20 มี.ค.2561-ดำเนินการแล้ว 20 มี.ค. 2561
98
95 /61ที่ ศธ 04002/ว1122การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปีี 2561 ครั้งที่ 382สพฐ.นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ23 มี.ค.2561 -ดำเนินการแล้ว 23 มี.ค.2561
99
96 /61ที่ ศธ 04006/ว1246การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561สพฐ.นางเรวดี รัตนะมาลา26 มี.ค.2561 -ดำเนินการแล้ว 26 มี.ค.2561
100
97 /61ศธ04077/701ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สพป.นนทบุรี เขต 2นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ26 มี.ค.2561 -ดำเนินการแล้ว 26 มี.ค.2561
Loading...
Main menu