การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม "เมืองสีเขียว (Green City)" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม