CÁT TƯỜNG PHÚ HƯNG : PHƯƠNG THỨC TRẢ GÓP KHI THANH TOÁN TRƯỚC 50%