แบบฟอร์มบันทึกการบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 40 ปี คณฑีพิทยาคม (การตอบกลับ) : รวมเงิน