"DU vs. kicker"-Challenge Leipzig-Dortmund : 03.03.2018