สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้สมาร์ทโฟนควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม