Statistical Analysis First Four Tournaments 2018-2019 : Pokemon