LICH CHI TIET DU THI TUAN 11 (10-12-2018) moi : GDSK-CHUNG3