"DU vs. kicker"-Challenge Bayern-Dortmund : 31.03.2018