สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม