สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน Coding สำหรับผู้เริ่มต้น" รุ่นที่ 1 (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม