ois-airstrikes_20150101-20180610.csv : ois-airstrikes_20150101-20180610.csv