Danh sach du thi (thu 5 ngay 15-8-2019) Roi : TKYH-C5-H5-S5ABCD-X11