Danh sach du thi (thu 2 ngay 12-8-2019) Roi.xlsx : NKTH-N9