ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1