สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 : ภาพรวมอำเภอ