แบบฟอร์มแจ้งการสมัคร+ชำระค่าบำรุง (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1