โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่5 (การตอบกลับ) : ชมรมที่สมัครเข้าร่วมค่ายNAS