ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კალებელის იმპორტი - 2007- 2017 : 1ფურცელი