Danh sach du thi (thu 3 ngay 13-8-2019) Roi.xlsx : VSKS-H06-C6