สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วย VEGAS Pro" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม