สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านสมาร์ทโฟน" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม