สถิติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 : ห้องเรียนทั่วไป