สถิติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 : ห้องเรียนพิเศษ