สำรวจการใช้ Internet (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1