สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติหยิบจับ" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม