สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม