Tổng hợp sản lượng điện Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tháng 01-2018.xlsx