แบบตอบรับเข้าร่วมเปิดงานและชมนิทรรศการเปิดอาคาร 100 ปีเบญจมเทพอุทิศ (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1