คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายวิชา น. 788 สำหรับภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 7 ถึงสัปดาห์ที่ 13) : 2561