สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้งาน IoT สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยบอร์ด KidBright" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม