หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สท 1 อ : ผอ.รร.เขต1