LICH CHI TIET DU CD LIEN THONG THI NGAY 22-12-2018 (Tuan 12) : HH-CHUNG