01 การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน การแบ่งงวดงาน การกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง การพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การเบิกค่าตอบแทน ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 อุบลราชธานี : รายชื่อผู้สมัคร