2018 წელს შესამოწმებელ თანამდებობის პირთა სია : RESULT