Danh sach chi tiet du thi lien thong thang 7-2019 27 (tuan 43).xlsx : VKGB-X3-X4