Danh sach chi tiet du thi lien thong thang 7-2019 27 (tuan 43).xlsx : CDXQ1-C4S