Danh sach chi tiet du thi lien thong thang 7-2019 27 (tuan 43).xlsx : YHHN-C3S