กิจกรรมเพิ่มรู้คอมพิวเตอร์สร้างรายได้ กลุ่มที่ 2 : รายชื่อลงทะเบียน