แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3 (ปกครอง ปี1-60) (Responses) : Form Responses 1