ฟอร์มปรับประพฤติผิดระเบียบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Responses) : Form Responses 1