ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์ อบต.หนองค้า จ.ศรีสะเกษ (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1