คะแนนสอบผู้บริหาร63 (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1