C179: Phương danh đóng góp tại VP Quỹ và chuyển khoản : CT