73 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา รุ่นที่ 73 เชียงใหม่ : รายชื่อผู้สมัคร