"DU vs. kicker"-Challenge Leipzig-Bayern : 18.03.2018