รายงานผลการจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครู 2561 ครู 100% เยี่ยมบ้านนักเรียน” : บันทึกรายงาน